PRIVACY STATEMENT – CSB Computers

 

Deze website wordt beheerd door CSB Computers

De wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens is van toepassing.

Als u deze website bezoekt, kunnen uw persoonsgegevens worden opgevraagd door CSB Computers  rechtstreeks (waarbij u wordt gevraagd de gegevens te verstrekken) of onrechtstreeks door middel van technische hulpmiddelen die deze website bevat. CSB Computers zal deze persoonsgegevens evenwel uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze “Privacy Statement” en waakt erover dat deze persoonsgegevens naar best vermogen worden beschermd.

Deze “Privacy Statement” geeft een overzicht van de doeleinden inzake de gegevensverwerking van deze website, het gebruik van cookies en legt uit hoe iemand zijn rechten kan uitoefenen ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Door zich toegang te verschaffen tot de website van CSB Computers verklaart u dat u kennis heeft genomen van de informatie hieronder en geeft u CSB Computers de toestemming om de door u meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder bepaald.

CSB Computers verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om u de informatie te bezorgen waar u om vraagt en/of om uw klantendossier te beheren. De gegevens worden daarnaast ook gebruikt om u te informeren omtrent de zaken die u aanbelangen in uw (zakelijke) relatie met CSB Computers.

Uw gegevens kunnen worden meegedeeld aan bedrijven die met ons contractueel verbonden zijn ter voldoening van alle administratieve werkzaamheden die verband houden met voormelde doeleinden. Deze bedrijven zijn door ons geselecteerd op basis van strenge criteria en zijn contractueel gehouden tot discretie en confidentialiteit.

CSB Computers  heeft passende maatregelen genomen om het gebruik van onze website te beveiligen en om misbruik zoveel mogelijk te voorkomen. Uw persoonsgegevens worden door CSB Computers op een veilige wijze bewaard, eventuele wachtwoorden wordt door een ‘one-way’ encryptie beveiligd. Deze zijn niet toegankelijk voor derden of voor CSB Computers medewerkers die niet over de vereiste toegangsrechten beschikken. Het aantal medewerkers dat over toegang beschikt tot persoonsgegevens wordt bovendien tot een absoluut minimum beperkt.

Let erop dat als u ongevraagd vertrouwelijke persoonsgegevens aan CSB Computers verstrekt, u erin toestemt dat wij die gegevens verwerken overeenkomstig artikel 6 van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dit voor doeleinden zoals hierboven beschreven.

CSB Computers kan gegevens verzamelen en verwerken over het gebruik van deze website, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits en bezoeken, de geraadpleegde pagina's, de vorige en volgende websites die u bezocht en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld aan de hand van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw harde schijf wordt bewaard door onze webserver(s). U kunt kiezen om al dan niet cookies te aanvaarden door de instellingen van uw browser te veranderen. Een cookie zorgt ervoor dat u deze website sneller en makkelijker kan gebruiken. Deze Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die een hyperlink hebben van of naar deze website.

Uw rechten inzake persoonsgegevens

Conform de wet van 8 december 1992 beschikt u over een recht op toegang en op verbetering van uw gegevens. U beschikt eveneens over een recht om u kosteloos te verzetten tegen de aanwending van uw gegevens voor promotionele doeleinden. Indien u gebruik wil maken van uw recht op inzage en/of verbetering, dan wel uw recht op verzet wil uitoefenen, dan kan u ons per email, fax of brief daaromtrent contacteren. Gelieve in voorkomend geval wel een bewijs mee te sturen zodat wij de legitimiteit van uw aanvraag kunnen controleren.

Beperking van verantwoordelijkheid

CSB Computers streeft naar zo correct mogelijke berichtgeving maar kan nooit de inhoud van de informatie garanderen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker beschikbaar gestelde informatie berusten bij de auteur van de respectievelijke informatie. CSB Computers kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

CSB Computers kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor verlies van data, wat daarvan ook de oorzaak moge zijn. De gebruiker verbindt zich ertoe zijn data zelf op regelmatige wijze te archiveren of in een veiligheidskopie te voorzien van de data.

CSB Computers stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van deze website maar kan niet garanderen dat de website op elk ogenblik beschikbaar is, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen. Onder geen beding kan CSB Computers aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke storingen of onderbrekingen, of kunnen deze leiden tot terugbetalingen of prijsaanpassingen, tenzij in geval van opzettelijke fouten van CSB Computers. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van CSB Computers contacteren.

Alle eventuele geschillen die voortkomen uit het gebruik van deze website vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat men zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbank van Merelbeke (vredegerecht) of Gent (België) en de aanvaarding om alle gedingen alleen voor deze rechtbanken te beslechten.

Contact opnemen met CSB Computers:

Wanneer u vragen heeft over deze Privacy Statement of onze gegevensverwerking, neem dan met ons contact op via infp@csb-computers.be.

CSB Computers behoudt zich te allen tijde het recht voor om delen van deze Privacy Statement te wijzigen. 
Het verdient aanbeveling om deze Privacy Statement geregeld te raadplegen zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

1) Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.csb-computers.be is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Toestemming

Door de informatie en de diensten op www.csb-computers.be te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3) Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van CSB Computers en specifiek www.csb-computers.be, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@csb-computers.be.

4) Monitoren gedrag bezoeker

www.csb-computers.be maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie, hier.

5) Gebruik van cookies

www.csb-computers.be plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

6) Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.